Grupa modlitewna wspierająca swoją modlitwą miejscowych duszpasterzy. 

Spotkania formacyjne – III czwartek miesiąca.

Patronem "Wieczernika" od dnia 27 grudnia 2018 r. jest św. Jan Apostoł.

 

2 5 8 wieczernik

 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW ODMAWIANA PRZEZ CZŁONKÓW WIECZERNIKA:

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,

aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich.

Ty, który pociągnąłeś ku Sobie kapłanów Bazyliki Piekarskiej

uczyń każdego z nich Swoim naśladowcą i sługą.

Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia,

dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę.

Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem,

otwórz przed każdym z nich nowe horyzonty,

by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości;

by byli solą ziemi i światłością świata.

Umacniaj każdego z nich Twoją mocą i błogosław im.

Wszyscy Święci patronowie naszych kapłanów,

waszej szczególnej opiece polecam ich dzisiaj.

Proszę, abyście wstawiali sie za każdym z nich przed Bogiem

i pomagali im we wszystkich potrzebach,

aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały.

Maryjo, strzeż każdego z nich przed wszelkim złem. Amen.


 

 

 

STATUT WSPÓLNOTY

  
Jezus Chrystus modlący się w Wieczerniku za swoich Apostołów jest dla nas wezwaniem do otoczenia modlitwą duszpasterzy. Posłuszni temu przykładowi i w odpowiedzi na problemy naszych czasów powołujemy do istnienia „Wieczernik modlitwy za kapłanów”. 

Wieczernik tworzą siedmioosobowe grupy, które powstają w parafiach, aby objąć modlitwą kapłanów w nich pracujących w taki sposób, że każdego dnia w ich intencji modli się inna, wyznaczona osoba. Podjęcie zobowiązania modlitwy za swoich duszpasterzy następuje w formie wypełnienia indywidualnych deklaracji przez 7 osób i zatwierdzenie ich podpisem kapłana odpowiedzialnego za Wieczernik.
 
1. „Wieczernik” przy Parafii Imienia NMP i św. Bartłomieja jest wspólnotą modlitewną powołaną w celu duchowego wspierania kapłanów posługujących w parafii i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
 
2. Do wspólnoty należeć mogą wszyscy wierni katolicy. 
 
3. Wspólnota może zaistnieć, gdy zgromadzi, co najmniej 7 członków. 
 
4. Duchową opiekę nad „Wieczernikiem” sprawuje kapłan – Opiekun - wskazany przez Księdza Proboszcza. 
 
5. Odpowiedzialność i obowiązek koordynowania posługi „Wieczernika” należy do świeckiego animatora, który wyznaczany jest przez Księdza Opiekuna po wysłuchaniu głosu członków wspólnoty.  

6.Obowiązki członków wspólnoty: 

• Przystąpić do wspólnoty można na dowolny okres czasu, nie mniejszy niż jeden rok. 
• Osoba ponawiająca swoją deklarację trwania we wspólnocie może ją złożyć na kolejny rok lub wieczyście. 
• Deklaracja jest publiczna i będzie składana na ręce Księdza Opiekuna 
• Przystępujący sam wybiera dzień tygodnia, w którym będzie się modlił za kapłanów. 
• W wybranym dniu Przystępujący będzie odmawiał modlitwę w intencji kapłanów parafii oraz postara się adorować Chrystusa przynajmniej przez 10 minut 
• Jako uprzywilejowany rodzaj modlitwy uważać będziemy zawsze udział w Eucharystii i Adorację Najświętszego Sakramentu. 
• Każdy członek Wspólnoty troszcząc się o duchowe dobro swoich duszpasterzy sam najpierw dbać będzie o własną duchowość. 
• Zaniedbanie przyjętych na siebie obowiązków nie będzie stanowić grzechu. Jednak porzucenie zadeklarowanej modlitwy zobowiązuje w sumieniu do poproszenia Opiekuna lub Animatora wspólnoty o skreślenie z listy członków wspólnoty. 
• Wskazane jest, aby Członkowie wspólnoty, w miarę możliwości uczestniczyli w Mszach Św. z okazji I czwartku a także w spotkaniach „Wieczernika”.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.